2006/Jun/14

จากหลักฐานและแนวคิดที่ว่าทวีปบนโลกนี้เคยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันมาก่อน ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมใต้บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติค เพื่อหาข้อมูลสนับสนุนความคิดดังกล่าว

ลึกลงไปใต้มหาสมุทรแอตแลนติค เป็นเทือกเขายาวโค้งอ้อมไปตามรูปร่างของทวีป (ภาพด้านล่าง) ด้านหนึ่งเกือบขนานกับชายฝั่งสหรัฐอเมริกา และอีกด้านหนึ่งขนานกับชายฝั่งของทวีปยุโรปและแอฟริกา นอกจากนั้นเทือกเขากลางมหาสมุทร ยังมีรอยแยกตัวออกเป็นร่องลึกไปตลอดความยาวเทือกเขา และมีรอยตัดขวางบนเทือกเขานี้มากมายรอยแตกนี้เป็นเป็นศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด นอกจากนั้นเป็นเป็นเทือกเขาเล็กๆที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และถ้ามองขึ้นไปที่ประเทศอังกฤษจะเห็นว่า ยังคงเป็นเกาะที่อยู่บนไหล่ทวีปที่มีส่วนชองแผ่นดินใต้ผืนน้ำต่อเนื่องกับยุโรป

ภาพเทือกเขากลางมหาสมุทร


ภาพร่องลึกบนเทือกเขากลางมหาสมุทร


ภาพรอยเลื่อนเฉือนระนาบด้านข้างedit @ 2006/06/14 09:06:00

2006/Jun/13

ให้นักเรียนสืบค้นและตอบคำถามในช่องคอมเม็นต์

1.ปัจจุบันทวีปทั่วโลกมีทั้งหมดกี่ทวีป อะไรบ้าง

2.มหาสมุทรมีทั้งหมดกี่มหาสมุทร อะไรบ้าง


edit @ 2006/06/13 09:10:32
edit @ 2006/06/13 09:18:29

2006/Jun/13

แผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่

ดร.อัลเฟรดได้ตั้งสมมุติฐานว่า แผ่นดินบนโลกเดิมเป็นแผ่นดินผืนเดียวกัน
เรียกว่า พันเจีย(pangaea) ต่อมาเมื่อ ประมาณ 200 ล้านปี พันเจีย เริ่มแยก
ออกเป็น 2 ทวีป คือ ลอเรเซีย(ทางเหนือ) และกอนด์วานา(ทางใต้) ดังภาพ

ที่มา www.uwsp.edu

ต่อมาทวีปทางตอนใต้จะแตกและเคลื่อนแยกจากกันเป็นอินเดีย อเมริกาใต้
และแอฟริกา ในขณะที่ออสเตรเลียยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกอนด์วานาดัง
ภาพTRIASSICจนเมือประมาณ 65 ล้านปี ผ่านมา มหาสมุทรแอตแลนติก
แยกตัวกว้างขึ้น ทำให้แอฟริกาเคลื่อนที่ห่างออกไปจากแอฟริกาใต้ แต่
ออสเตรเลียยังคงเชื่อมอยู่กับแอนตาร์กติกา และอเมริกาเหนือกับยุโรปก็ยัง
คงต่อเนื่องกัน ดังภาพCRETACEOUSต่อมามหาสมุทรแอตแลนติกขยาย
กว้างขึ้นอีก อเมริกาเหนือกับยุโรปจึงแยกจากกัน อเมริกาเหนือโค้งเว้าเข้า
เชื่อมกับอเมริกาใต้ ออสเตรเลียแยกออกจากแอนตาร์กติกา และอินเดียได้
เคลื่อนไปชนกับเอเชีย จนเกิดเป็นภูเขาหิมาลัย ซึ่งทำให้เกิดเป็นมหาสมุทร
ดังที่เป็นอยู่ปัจจุบัน (Present day)

ที่มา www.math.montana.edu

หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค

จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของพืชและสัตว์ชนิดเดียวกัน
และอายุเดียวกันในทวีปต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลกัน ทำให้เชื่อว่าทวีปต่างๆในปัจจุบันแต่เดิมเป็นแผ่นดินเดียวกัน

รอยต่อแผ่นธรณีภาค

นักเรียนสังเกตแผนที่แผ่นธรณีภาค แสดงแนวการการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค และลักษณะรอยต่อระหว่างแผ่นธรณีภาค จากลิงค์ข้างล่างนี้

http://www.odsn.de/odsn/services/paleomap/animation.html

ศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง การเคลื่อนที่ของธรณีภาค
จากเว็บนี้ http://elearning.nectec.or.th/courses/118/index.htm

กิจกรรม

ให้นักเรียนวิเคราะห์และตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแผ่นทวีปบนโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (ตอบในช่องคอมเมนต์)

............................................................................................................................................................................................


edit @ 2006/06/13 15:47:08
edit @ 2006/06/14 08:33:51
edit @ 2006/06/14 09:07:17