2006/Jun/12

คำถามท้ายบท

1.อธิบายความแตกต่างระหว่างคำต่อไปนี้ "ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว" กับ "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว"

2.แนวที่เกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใดของพื้นผิวโลก ในประเทศไทยมีแนวที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่ อยู่บริเวณใด และมีขนาดมากน้อยเพียงใด

3.แมกมาที่แทรกตัวอยู่ตามรอยแตกของหินใต้พื้นผิวโลก เมื่อแช็งตัวจะกลายเป็นหินชนิดใด

4.อะไรคือสาเหตุแผ่นดินไหว

5.นักเรียนคิดอย่างไรจากคำกล่าวที่ว่า "ภูเขาไฟเป็นเสมือนหน้าต่างที่สามารถมองเห็นถึงภายในของโลก"

6.บอกประโบชน์และโทษของการเกิดแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด

ให้ตอบคำถามในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง


edit @ 2006/06/12 15:47:03
edit @ 2006/06/12 15:49:11

Comment

Comment:

Tweet


3.เมื่อแมกมาแข็งตัวจะทำให้เกิดหิน แอนดีไซต์
ไรโอไลต์ และ ออบซิเดียน
#27 by (118.172.54.187) At 2008-05-17 09:51,
#26 by (203.113.51.164) At 2007-06-30 11:38,
4.)จะอธิบายได้ว่า แผ่นดินไหว (Earthquake) เกิดจากการ สั่นสะเทือนของเปลือกโลก ซึ่งบางครั้งอาจจะมีการยกตัวหรือยุบตัวของเปลือกโลกพร้อมกับแผ่นดินไหวก็ได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวมี ๒ ประการคือ การเกิดรอยเลื่อน (Fault) และการเกิดแผ่นดินถล่ม (Landslide) แหล่งที่เกิดแผ่นดินไหว ร้อยละ ๙๕ อยู่ในแนวภูเขาไฟได้แก่
- บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก แถบเทือกเขาแอนดิส หมู่เกาะอาลิวเชียน ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
- บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ บริเวณตอนเหนือและใต้ของทะเลหมู่เกาะอินเดียตะวันตก และตะวันออกกลาง
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวสามารถวัดค่าได้ด้วยริคเตอร์สเกล (Richter scale) เริ่มจากระดับ ๐ ถึง ๙ โดยระดับ ๒ ถึง ๒.๕ คนเราสามารถรู้สึกได้ ระดับ ๖ ทำความเสียหายปานกลาง และระดับ ๘ ถึง ๙ จะสร้างความเสียหายรุนแรงมาก
#25 by สุรัตนา (203.113.56.10) At 2007-06-10 11:38,
3.)เมื่อแข็งตัวจะเป็นหินชิ้นภูเขาไฟหรือหินตะกอนภูเขาไฟ (pyroclastic rock)ได้แก่ หินทัฟฟ์ (tuff), หินแอกโกเมอเรต (agglomerate), หินพัมมิซ (Pumice), หินสคอเรีย (Scoria), หินออบซีเดียน(Obsedian) เป็นต้น
#24 by สุรัตนา (203.113.56.10) At 2007-06-10 11:08,
1. ตอบ ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือ ตำแหน่งที่กำเนิดคลื่นความไหวสะเทือนใต้ผิวโลก คลื่นความไหวสะเทือนที่ออกมาจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหว มี 2 ประเภท
1. คลื่น บอดี้เวฟ
2. คลื่น พื้นผิว
จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือ ตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศุนย์เกิดแผ่นดินไหว

2. ตอบ อยู่บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก ร้อยละ 80 ของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศไทยมีการเกิดแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ2518 มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ. ท่าสองยาง จังหวัดตาก ขนาดวัดได้ 5.9 ริกเตอร์


3. ตอบ หินบะซอลต์ หินแอนดีไซด์ไรโอไลต์ และ ออบซิเดียน

4. ตอบ สาเหตูแผ่นดินไหว เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น
1. เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกและปล่อยพลังงานที่เก็บอยู่ในหินใต้ผิวโลกออกมาอย่างทันทีทันใด
2. เกิดจากภัยธรรมชาติ
3. เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดปรมาณู ใต้ดิน
4. เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ

5.

#23 by อินทิรา จันทรประสาท (58.147.100.74) At 2006-06-14 12:23,
1.ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือ ตำแหน่งที่กำเนิดคลื่นความไหวสะเทือนใต้ผิวโลก ส่วนจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
2. แนวที่เกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณแนวในมหาสมุทรอินเดีย สุมาตรา และ ประเทศพม่า สวนในประเทศไทยมีแนวการเสี่ยงอยู่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตก มีขาดประมาณ 3-5 ริคเตอร์
3.หินบะซอลต์
4.แผ่นดินไหวเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน มาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลย์ของเปลือกโลกให้คงที่ สาเหตุ ของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นจัดแบ่งได้ 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ชนิดที่สองเป็นแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ
5.ภูเขาไฟก็เปรียบเสมือนกับพื้นผิวโลกที่เราสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในพื้นผิวโลกได้
6.ประโยชน์และโทษ
1.ช่วยปรับระดับของเปลือกโลกให้อยู่ในภาวะสมดุล
2.ทำให้ดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูก
3.ทำให้บ้านเรือนเสียหายพังทะลาย
4.ทำให้ผูคนเลยชีวิตเป็นจำนวนมาก
5.มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น น้ำพุร้อนเป็นต้น

#22 by วราภรณ์ น้อยจันทร์ (58.147.100.74) At 2006-06-14 12:07,
-แนวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย สุมาตราและประเทศพม่าและในประเทศไทยสามารถกิดแผ่นดินไหวได้คือประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นยูเรเซียนซึ่งล้อมรอบด้วยแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นคือ แผ่นมหาสมุทรอินเดีย และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิก แผ่นดินไหวมักเกิดมากบริเวณตรง รอยต่อระหว่างแผ่น
เช่น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
3.แมกมาเมื่อแข็งตัวจะกลายเป็นหินบะซอลต์และหิรแอนดิไซด์ไลโอไรด์
4.สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้ทั้งจากการกระทำของธรรมชาติและมนุษย์ ส่วนที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก หรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใต้ดิน แผ่นดินถล่มและมนุษย์กับการทดลองระเบิด
5.เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะมีปล่องภูเขาไฟที่เปรียบเสมือนหน้าต่างที่สามารถจะมองเห็นถึงภายในโลก
6.ผลเสียของการเกิดแผ่นดินไหวอาจจัดได้ 2 ประเภท
1) ผลต่อสภาพธรณีวิทยา
2) ผลต่อสิ่งปลูกสร้าง
ผลดีของภูเขาไฟระเบิด
1) มีดินดีทำการเกษตร
2) เป้นแหลงท่องเทียว
3) หินอัคนีบางชนิดเป็นต้นกำเนิด ของแร่เศรษฐกิจ
ผลเสียของภูเขาไฟระเบิด
1)แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดการเสียหาย
2)ลาวาที่ไหลออกมามีผลต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น
#21 by เอกพจน์ พุมานนท์ (58.147.100.74) At 2006-06-14 11:19,
1. - ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (Focus) คือ ตำแหน่งที่เป็นจุดการไหวสะเทือนของแผ่นดินหรือเกิดแผ่นดินไหวเรียกว่าศูนย์เกิดแผ่นดินไหวซึ่งอาจเกิดได้หลายๆ จุดในพื้นที่ตามแนวรอยเลื่อน จะอยู่ใต้เปลือกโลกที่ระดับความลึกต่างๆ กัน
- จุดเหนือศูย์เกิดแผ่นดินไหว (epicenter) คือ ตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว เรียกว่า จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
2. บริเวณรอยต่อของโลกมีอยู่บริเวณ มหาสมุทรอินเดียและประเทศพม่า
3. หินแอนดิไซด์ไรโอไลต์ และหินบะซอลต์
4. ความสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดขึ้นได้ทั้งจากการกระทำของธรรมชาติและมนุษย์ ส่วนที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก หรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใต้ดิน แผ่นดินถล่ม อุกาบาตขนาดใหญ่ตก เป็นต้นส่วนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิดต่างๆ การทำเหมือง สร้างอ่างเก็บน้ำใกล้รอยเลื่อน การทำงานของเครื่องจักรกล การจราจร เป็นต้น
5. การเกิดภูเขาไฟและการเกิดแผ่นดินไหวเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในใจกลางของโลกซึ่งจะพ่นเอาของเหลวออกมา ซึ่งในระยะเวลาที่เกิดจะใช้เวลานานและจะมีหินหรือแร่ะตูต่างๆ ทิ้งไว้ให้เราได้ศึกษา
6. โทษของการเกิดแผ่นดินไหว อาจจัดได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) ผลต่อสภาพธรณีวิทยา ทำให้เกิดรอยแยกบนพื้นดิน แผ่นดินถล่ม ฝั่งน้ำทลาย เกิดผาชัน หินแตกเป็นชิ้น การถล่มใต้สมุทร กระแสความขุ่น เกิดคลื่นซึนามิ และภูเขาไฟระเบิด ผลต่อสภาพธรณีมักจะสร้างความเสียหายให้มากกว่าการเกิดแผ่นดินไหวเอง
2) ผลต่อสิ่งปลูกสร้าง ทำให้เสียหาย ท่อน้ำและสายไฟถูกทำลาย หากเกิดขึ้นในเมืองอันตรายจากไฟไหม้จะร้ายแรงมาก เขื่อนกักน้ำร้าว น้ำท่วม บ้านเมืองถล่ม เป็นต้น
ประโยช์ของการเกิดภูเขาไฟระเบิดคือ ดินที่เกิดจาการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นอาหารของพืชสะสมอยู่ในดินอย่างมากมาย กลายเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและอุตสาหกรรม
โทษของการเกิดภูเขาไฟระเบิดคือ
โคลนไหลเนื่องจากการระเบิดจะทำให้อากาศแปรปรวน ต่อมามักจะมีฝนตกหนัก นำฝนจะชะล้างเถ้าฝุ่น เศาหินจากการระเบิดไหลลงสู่ที่ต่ำด้วยความเร็วสูง และทำความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย ตลอดจนถึงชีวิตของประชาชนด้วย
#20 by ธิดารัตน์ (58.147.100.74) At 2006-06-14 11:10,
1.ศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นบริเวณชั้นพื้นผิวโลกแต่จุดศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวจะแตกต่างจากศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวคือตำแหน่งการเกิดของจุดศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวจะอยู่เหนือศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวแต่จะมีตำแหน่งเกิดที่เดียวกัน

2.คือลอยเลื่อนที่เคลื่อนที่ได้ในประเทศไทยมีบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้เช่นลอยเลื่อนเจดีย์สามองค์มีบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวมีขนาด5.9ริกเตอร์
3.หินบะซอลต์ แต่ถ้ามีปริมาณของธาตุซิลิคอนที่ไหลออกมาข้างๆปล่องภูเขาไฟจะกลายเป็นหิน แอนดิไซด์ ไรโอไล
ต์ออบซิเดียน
4.การคืนตัวของวัตถุ (Elastic rebound theory) เชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนอันเป็นเหตุผลมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (Fault) ดังนั้นเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ถึงจุดหนึ่งวัตถุจึงขาดออกจากกัน และเสียรูปอย่างมากพร้อมกับการปลดปล่อยพลังงานออกมา และหลังจากนั้นวัตถุก็คืนตัวกลับสู่รูปเดิม
5.มีความคิดเห็นดั้งนี้การเกิดแผ่นดินไหวและการเกิดภูเขาไฟระเบิดเป็นการพ้นเอาแมกมาที่อยู่ภายในแกนโลกซึ่งมนุษย์สามารถรู้ได้จากการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเราจะเห็นพวกธาตุต่างๆที่ไหลออกมาจากใจกลางโลก
6.โทษของแผ่นดินไหวคือทำให้สภาพพื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการศูนย์เสียทรัพย์สินการศูนย์ชีวิตและการศูนย์เสียทรัพย์พยากรณ์ธรรมชาติ
ประโยชน์ของภูเขาไฟคือการมีที่ดินอุดมสมบูรณ์การได้แหล่งท่องเที่ยวเช่นน้ำพุร้อนและการได้หินและแร่ธาตุที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด
#19 by ชมพูนุช (58.147.100.74) At 2006-06-14 11:01,
1. ตอบ ศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวเกิดจากบริเวณผิวโลกที่อยู่ด้านล่างเกิดการเคลื่อนตัวขึ้นซึ่งแตกต่างจากจุดเหนือศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวเพราะจุดเหนือศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวนี้จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวโลกด้านบนและตรงกับศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวในชั้นด้านล่างของผิวโลก
2. ตอบ ลอยเลื่อนที่เคลื่อนที่ได้ มี อยู่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้ มีบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ริกเตอร์ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
3. ตอบ หินบะซอลต์แต่ถ้ามีปริมาณของธาตุซิลิคอนมากจะเป็นหินแอนดีไซด์ ไรโอไลต์และออบซิเดียน
4. ตอบ การขยายตัวของเปลือกโลก (Dilation source theory) อันเชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคดโค้งโก่งงออย่างฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจากกันจึงปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหว 5. ตอบ ภูเขาไฟเป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของโลกซึ่งเราสามารถรู้ได้จากการเดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดตลอดจนการประทุภูเขาไฟซึ่งจะพ้นแมกมาซึ่งเป็นจุดหลอมเหลวภายในแกนโลก
6. ตอบ โทษการเกิดแผ่นดินไหวอาจมี 2 ประเภท
1. ผลต่อสภาพธรณีวิทยา
2. ผลต่อสิ่งปลูกสร้าง
ประโยชน์ของภูเขาไฟ มีที่ดินทำการเกษตรดีและเกิดแหล่งท่องเที่ยวกำเนิดแรกเศรษฐกิจ
โทษของการเกิดภูเขาไฟ เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นดินและน้ำ ทำให้เกิดคลื้นสึนามิและการสูญเสียทรัพย์สิน
#18 by จิราวรรณ (58.147.100.74) At 2006-06-14 10:46,1. ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือ การที่พื้นโลกสั่นสะเทือนแสดงว่ามีดลื่นไหวสะเทือนเคลื่อนผ่านอย่างรุนแรงของการสั่นสะเทือน
2.รอยเลื่อนมีพลัง ( active fault )คือ แนวรอยเลื่อนบนเปลือกโลกที่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ ในประเทศไทยแนวรอยเลื่อนเหล่านี้ส่วนมากอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ส่วนภาคใต้มีรอยเลื่อนระนอง และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
3. หินแอนดีไซด์ไรโอไลต์ และ ออบซิเดียน
4. สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก ดังนั้นบริเวณ
ที่จะเกิดแผ่นดินไหวก็จะอยู่บริเวณรอยต่อกันของแผ่นเปลือกโลกต่าง ๆ เช่น บริเวณขอบมหาสมุทร แปซิฟิกโดยรอบ หรือที่รู้จักในนาม
#16 by น้ำฝน อินทรเสวก (58.147.100.74) At 2006-06-14 10:41,1. ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือ การที่พื้นโลกสั่นสะเทือนแสดงว่ามีดลื่นไหวสะเทือนเคลื่อนผ่านอย่างรุนแรงของการสั่นสะเทือน
2.รอยเลื่อนมีพลัง ( active fault )คือ แนวรอยเลื่อนบนเปลือกโลกที่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ ในประเทศไทยแนวรอยเลื่อนเหล่านี้ส่วนมากอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ส่วนภาคใต้มีรอยเลื่อนระนอง และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
3. หินแอนดีไซด์ไรโอไลต์ และ ออบซิเดียน
4. สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก ดังนั้นบริเวณ
ที่จะเกิดแผ่นดินไหวก็จะอยู่บริเวณรอยต่อกันของแผ่นเปลือกโลกต่าง ๆ เช่น บริเวณขอบมหาสมุทร แปซิ