2006/Jun/12

คำถามท้ายบท

1.อธิบายความแตกต่างระหว่างคำต่อไปนี้ "ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว" กับ "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว"

2.แนวที่เกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใดของพื้นผิวโลก ในประเทศไทยมีแนวที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่ อยู่บริเวณใด และมีขนาดมากน้อยเพียงใด

3.แมกมาที่แทรกตัวอยู่ตามรอยแตกของหินใต้พื้นผิวโลก เมื่อแช็งตัวจะกลายเป็นหินชนิดใด

4.อะไรคือสาเหตุแผ่นดินไหว

5.นักเรียนคิดอย่างไรจากคำกล่าวที่ว่า "ภูเขาไฟเป็นเสมือนหน้าต่างที่สามารถมองเห็นถึงภายในของโลก"

6.บอกประโบชน์และโทษของการเกิดแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด

ให้ตอบคำถามในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง


edit @ 2006/06/12 15:47:03
edit @ 2006/06/12 15:49:11

Comment

Comment:

Tweet


3.เมื่อแมกมาแข็งตัวจะทำให้เกิดหิน แอนดีไซต์
ไรโอไลต์ และ ออบซิเดียน
#27 by (118.172.54.187) At 2008-05-17 09:51,
#26 by (203.113.51.164) At 2007-06-30 11:38,
4.)จะอธิบายได้ว่า แผ่นดินไหว (Earthquake) เกิดจากการ สั่นสะเทือนของเปลือกโลก ซึ่งบางครั้งอาจจะมีการยกตัวหรือยุบตัวของเปลือกโลกพร้อมกับแผ่นดินไหวก็ได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวมี ๒ ประการคือ การเกิดรอยเลื่อน (Fault) และการเกิดแผ่นดินถล่ม (Landslide) แหล่งที่เกิดแผ่นดินไหว ร้อยละ ๙๕ อยู่ในแนวภูเขาไฟได้แก่
- บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก แถบเทือกเขาแอนดิส หมู่เกาะอาลิวเชียน ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
- บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ บริเวณตอนเหนือและใต้ของทะเลหมู่เกาะอินเดียตะวันตก และตะวันออกกลาง
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวสามารถวัดค่าได้ด้วยริคเตอร์สเกล (Richter scale) เริ่มจากระดับ ๐ ถึง ๙ โดยระดับ ๒ ถึง ๒.๕ คนเราสามารถรู้สึกได้ ระดับ ๖ ทำความเสียหายปานกลาง และระดับ ๘ ถึง ๙ จะสร้างความเสียหายรุนแรงมาก
#25 by สุรัตนา (203.113.56.10) At 2007-06-10 11:38,
3.)เมื่อแข็งตัวจะเป็นหินชิ้นภูเขาไฟหรือหินตะกอนภูเขาไฟ (pyroclastic rock)ได้แก่ หินทัฟฟ์ (tuff), หินแอกโกเมอเรต (agglomerate), หินพัมมิซ (Pumice), หินสคอเรีย (Scoria), หินออบซีเดียน(Obsedian) เป็นต้น
#24 by สุรัตนา (203.113.56.10) At 2007-06-10 11:08,
1. ตอบ ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือ ตำแหน่งที่กำเนิดคลื่นความไหวสะเทือนใต้ผิวโลก คลื่นความไหวสะเทือนที่ออกมาจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหว มี 2 ประเภท
1. คลื่น บอดี้เวฟ
2. คลื่น พื้นผิว
จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือ ตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศุนย์เกิดแผ่นดินไหว

2. ตอบ อยู่บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก ร้อยละ 80 ของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศไทยมีการเกิดแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ2518 มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ. ท่าสองยาง จังหวัดตาก ขนาดวัดได้ 5.9 ริกเตอร์


3. ตอบ หินบะซอลต์ หินแอนดีไซด์ไรโอไลต์ และ ออบซิเดียน

4. ตอบ สาเหตูแผ่นดินไหว เกิดได้หลายสาเหตุ เช่น
1. เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกและปล่อยพลังงานที่เก็บอยู่ในหินใต้ผิวโลกออกมาอย่างทันทีทันใด
2. เกิดจากภัยธรรมชาติ
3. เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดปรมาณู ใต้ดิน
4. เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ

5.

#23 by อินทิรา จันทรประสาท (58.147.100.74) At 2006-06-14 12:23,
1.ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือ ตำแหน่งที่กำเนิดคลื่นความไหวสะเทือนใต้ผิวโลก ส่วนจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
2. แนวที่เกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณแนวในมหาสมุทรอินเดีย สุมาตรา และ ประเทศพม่า สวนในประเทศไทยมีแนวการเสี่ยงอยู่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตก มีขาดประมาณ 3-5 ริคเตอร์
3.หินบะซอลต์
4.แผ่นดินไหวเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน มาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลย์ของเปลือกโลกให้คงที่ สาเหตุ ของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นจัดแบ่งได้ 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่ง เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ชนิดที่สองเป็นแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ
5.ภูเขาไฟก็เปรียบเสมือนกับพื้นผิวโลกที่เราสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในพื้นผิวโลกได้
6.ประโยชน์และโทษ
1.ช่วยปรับระดับของเปลือกโลกให้อยู่ในภาวะสมดุล
2.ทำให้ดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูก
3.ทำให้บ้านเรือนเสียหายพังทะลาย
4.ทำให้ผูคนเลยชีวิตเป็นจำนวนมาก
5.มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น น้ำพุร้อนเป็นต้น

#22 by วราภรณ์ น้อยจันทร์ (58.147.100.74) At 2006-06-14 12:07,
-แนวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย สุมาตราและประเทศพม่าและในประเทศไทยสามารถกิดแผ่นดินไหวได้คือประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นยูเรเซียนซึ่งล้อมรอบด้วยแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นคือ แผ่นมหาสมุทรอินเดีย และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิก แผ่นดินไหวมักเกิดมากบริเวณตรง รอยต่อระหว่างแผ่น
เช่น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
3.แมกมาเมื่อแข็งตัวจะกลายเป็นหินบะซอลต์และหิรแอนดิไซด์ไลโอไรด์
4.สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้ทั้งจากการกระทำของธรรมชาติและมนุษย์ ส่วนที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก หรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใต้ดิน แผ่นดินถล่มและมนุษย์กับการทดลองระเบิด
5.เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะมีปล่องภูเขาไฟที่เปรียบเสมือนหน้าต่างที่สามารถจะมองเห็นถึงภายในโลก
6.ผลเสียของการเกิดแผ่นดินไหวอาจจัดได้ 2 ประเภท
1) ผลต่อสภาพธรณีวิทยา
2) ผลต่อสิ่งปลูกสร้าง
ผลดีของภูเขาไฟระเบิด
1) มีดินดีทำการเกษตร
2) เป้นแหลงท่องเทียว
3) หินอัคนีบางชนิดเป็นต้นกำเนิด ของแร่เศรษฐกิจ
ผลเสียของภูเขาไฟระเบิด
1)แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดการเสียหาย
2)ลาวาที่ไหลออกมามีผลต่อสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น
#21 by เอกพจน์ พุมานนท์ (58.147.100.74) At 2006-06-14 11:19,
1. - ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว (Focus) คือ ตำแหน่งที่เป็นจุดการไหวสะเทือนของแผ่นดินหรือเกิดแผ่นดินไหวเรียกว่าศูนย์เกิดแผ่นดินไหวซึ่งอาจเกิดได้หลายๆ จุดในพื้นที่ตามแนวรอยเลื่อน จะอยู่ใต้เปลือกโลกที่ระดับความลึกต่างๆ กัน
- จุดเหนือศูย์เกิดแผ่นดินไหว (epicenter) คือ ตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว เรียกว่า จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
2. บริเวณรอยต่อของโลกมีอยู่บริเวณ มหาสมุทรอินเดียและประเทศพม่า
3. หินแอนดิไซด์ไรโอไลต์ และหินบะซอลต์
4. ความสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดขึ้นได้ทั้งจากการกระทำของธรรมชาติและมนุษย์ ส่วนที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก หรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใต้ดิน แผ่นดินถล่ม อุกาบาตขนาดใหญ่ตก เป็นต้นส่วนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิดต่างๆ การทำเหมือง สร้างอ่างเก็บน้ำใกล้รอยเลื่อน การทำงานของเครื่องจักรกล การจราจร เป็นต้น
5. การเกิดภูเขาไฟและการเกิดแผ่นดินไหวเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในใจกลางของโลกซึ่งจะพ่นเอาของเหลวออกมา ซึ่งในระยะเวลาที่เกิดจะใช้เวลานานและจะมีหินหรือแร่ะตูต่างๆ ทิ้งไว้ให้เราได้ศึกษา
6. โทษของการเกิดแผ่นดินไหว อาจจัดได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) ผลต่อสภาพธรณีวิทยา ทำให้เกิดรอยแยกบนพื้นดิน แผ่นดินถล่ม ฝั่งน้ำทลาย เกิดผาชัน หินแตกเป็นชิ้น การถล่มใต้สมุทร กระแสความขุ่น เกิดคลื่นซึนามิ และภูเขาไฟระเบิด ผลต่อสภาพธรณีมักจะสร้างความเสียหายให้มากกว่าการเกิดแผ่นดินไหวเอง
2) ผลต่อสิ่งปลูกสร้าง ทำให้เสียหาย ท่อน้ำและสายไฟถูกทำลาย หากเกิดขึ้นในเมืองอันตรายจากไฟไหม้จะร้ายแรงมาก เขื่อนกักน้ำร้าว น้ำท่วม บ้านเมืองถล่ม เป็นต้น
ประโยช์ของการเกิดภูเขาไฟระเบิดคือ ดินที่เกิดจาการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นอาหารของพืชสะสมอยู่ในดินอย่างมากมาย กลายเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและอุตสาหกรรม
โทษของการเกิดภูเขาไฟระเบิดคือ
โคลนไหลเนื่องจากการระเบิดจะทำให้อากาศแปรปรวน ต่อมามักจะมีฝนตกหนัก นำฝนจะชะล้างเถ้าฝุ่น เศาหินจากการระเบิดไหลลงสู่ท