2006/Jun/12

คำถามท้ายบท

1.อธิบายความแตกต่างระหว่างคำต่อไปนี้ "ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว" กับ "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว"

2.แนวที่เกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณใดของพื้นผิวโลก ในประเทศไทยมีแนวที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่ อยู่บริเวณใด และมีขนาดมากน้อยเพียงใด

3.แมกมาที่แทรกตัวอยู่ตามรอยแตกของหินใต้พื้นผิวโลก เมื่อแช็งตัวจะกลายเป็นหินชนิดใด

4.อะไรคือสาเหตุแผ่นดินไหว

5.นักเรียนคิดอย่างไรจากคำกล่าวที่ว่า "ภูเขาไฟเป็นเสมือนหน้าต่างที่สามารถมองเห็นถึงภายในของโลก"

6.บอกประโบชน์และโทษของการเกิดแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด

ให้ตอบคำถามในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง


edit @ 2006/06/12 15:47:03
edit @ 2006/06/12 15:49:11